IMAGE นทน.นม.รุ่นที่ ๗๗ ฝึกโดดหอ สูง ๓๔ ฟุต
           นทน.นม รุ่นที่ ๗๗ โดดหอสูง ๓๔ ฟุต ณ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน  เพื่อให้ นทน.ได้ฝึกความพร้อมของร่างกาย จิตใจ ฝึกขวัญกำลังใจโดยมี นาวาอากาศเอก ปฏิยุทธ์ พุ่มเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้อำนวยการฝึก เมื่อวันที ๒๔ มิ.ย.๕๙
Read More...
IMAGE นทน.นม.เร่งรัด รุ่นที่ ๑ พิธีเปิดการศึกษา
         โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด จัดพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดเร่งรัด รุ่นที่ ๑ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นบังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยมี พลอากาศโท ฌเณศ ชลิตภิรัต เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที ๒๗ มิ.ย.๕๙
Read More...
IMAGE นทน.นม.รุ่นที่ ๗๗ ศึกษาดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                  คณะนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๗ ศึกษาดูงาน ณ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ และเรียนรู้ภูมิประเทศและประวัติศาสตร์ของกองทัพอากาศไทยในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นาวอากาศเอก ปฏิยุทธ์ พุ่มเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นหัวหน้าคณะ เมื่อวันที ๑๑ ก.ค.๕๙
Read More...
IMAGE นทน.นม.เร่งรัด รุ่นที่ ๑ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ ทอ
                  คณะนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดเร่งรัด  รุ่นที่ ๑ ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ และเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของกองทัพอากาศไทย โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศตรี ศักดิ์พินิต พร้อมเทพ เจ้ากรมสารบรรณให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรพิเศษ เมื่อวันที่ ๕ ก.ค.๕๙
Read More...
IMAGE นทน.นม.รุ่นที่ ๗๗ ฝึกภาคสนาม
  นทน.นม. รุ่นที่ 77 ฝึกภาคสนาม ณ ศูนย์ฝึกภาคพิ้นทางยุทธวิธีกองทัพอากาศ เพื่อให้ นทน.ได้ฝึกฝนร่างกายและจิตใจรวมถึงการนำความรู้ที่ได้รับจากภาคที่ตั้งมาประยุกต์ใช้ นาวาอากาศเอก ปฏิยุทธ์  พุ่มเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้อำนวยการฝึก เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย. - ๒ ก.ค. ๕๙  
Read More...
IMAGE นทน.นม.เร่งรัด รุ่นที่ ๑ ศึกษาดูงานกองบิน ๖
                  คณะนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดเร่งรัด รุ่นที่ ๑  ศึกษาดูงาน ณ กองบิน ๖ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ และเรียนรู้ประวัติความเป็นมาและภารกิจของกองบิน ๖  เมื่อวันที่ ๒๑  ก.ค.๕๙
Read More...
IMAGE นทน.นม.รุ่นที่ ๗๗ กีฬาสัมพันธ์
                  คณะนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๗ จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในรุ่นและศิษย์เก่า รร.นม.ฯ โดยมี นาวอากาศเอก ปฏิยุทธ์ พุ่มเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที ๒๒  ก.ค.๕๙
Read More...
IMAGE นทน.นม. รุ่นที่ ๗๗ ปิดการศึกษา
                   พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๗  โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศโทฌเณศ ชลิตภิรัติ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค.๕๙ ที่ผ่านมา
Read More...
IMAGE นทน.นม.เร่งรัด รุ่นที่ ๑ ปิดการศึกษา
                   พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดเร่งรัด รุ่นที่ ๑  โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศโทฌเณศ ชลิตภิรัติ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค.๕๙ ที่ผ่านมา
Read More...
IMAGE นทน.นม.รุ่นที่ ๗๗ ฝึกเดินทางด้วยเท้า
           นายทหารนักเรียนชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๗  ฝึกเดินทางด้วยเท้า ณ พื้นที่เขตสายไหม และเขตคลองสามวา เพื่อให้ นทน.ได้ฝึกความพร้อมของร่างกาย จิตใจ ฝึกขวัญกำลังใจ และฝึกแก้ปัญหาตามสถานการณ์ โดยมี นาวาอากาศเอก ปฏิยุทธ์ พุ่มเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ หัวหนัาการฝึก เมื่อวันที ๑๗ มิ.ย.๕๙
Read More...
IMAGE นทน.นม.รุ่นที่ ๗๗ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ ทอ.
                  คณะนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๗ ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ และเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของกองทัพอากาศไทย โดยมี นาวอากาศเอก ปฏิยุทธ์ พุ่มเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นหัวหน้าคณะ เมื่อวันที ๑๕ มิ.ย.๕๙
Read More...
IMAGE นทน.นม.รุ่นที่ ๗๗ ฝึกยิงปืนพก
    นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๗ ฝึกยิงปืนพก ณ สนามฝึกยิงปืน กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เมื่อ ๗ - ๘ มิ.ย.๕๙
Read More...
IMAGE นทน.นม.รุ่นที่ ๗๗ ฝึกปฏิบัติงานสังคม
    นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๗ ฝึกปฏิบัติงานสังคม ณ หอประชุมกานตรัตน์ โดยมี นาวาอากาศเอก ปฏิยุทธ์ พุ่มเกาะ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธาน เมื่อ ๒ มิ.ย.๕๙
Read More...
IMAGE นทน.นม.รุ่นที่ ๗๗ ศึกษาดูงานระยะสั้น
    คณะครูอาจารย์ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด ได้นำนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๗  ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้วิถีพอเพียง เบนทาโก และกองบิน ๒  โดยมี นาวาอากาศเอก ปฏิยุทธ์ พุ่มเกาะ ผู้อำนวยการฯ เป็นหัวหน้าคณะ  เมื่อ วันที่ ๑๙ พ.ค.๕๙ 
Read More...
IMAGE นทน.นม.รุ่นที่ ๗๗ จัดพิธีไหว้ครู
    นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๗  จัดพิธีไหว้ครู ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทห่ารชั้นผู้บังคับหมวด โดยมี นาวาอากาศเอก ปฏิยุทธ์ พุ่มเกาะ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธาน เมื่อ ๑๒ พ.ค.๕๙
Read More...
IMAGE นทน.นม.รุ่นที่ ๗๗ ปฏิบัติการจัดดำเนินการและการบริหารเวลา
     นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๗  ปฏิบัติการจัดดำเนินการและการบริหารเวลาโดยมี นาวาอากาศเอก ปฏิยุทธ์ พุ่มเกาะ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธาน เมื่อ ๑๐ พ.ค.๕๙
Read More...
IMAGE กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นม.รุ่นที่ ๗๗
                    โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ พื้นที่ อำเภอชะอำ จังหวัด เพชรบุรี โดยมี นาวาอากาศโท สหชัย พวงจินดา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด เป็นหัวหน้าคณะ เมื่อวันที ๒๕ - ๒๗  เม.ย.๕๙
Read More...
IMAGE พิธีรับธง นม.รุ่นที่ ๗๗
       โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดฯ จัดพิธีรับธง นักเรียนชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๗ โดยมี นาวาอากาศเอก ปฏิยุทธ์ พุ่มเกาะ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี  เมื่อวันที่  ๒๒ เม.ย.๕๙
Read More...
IMAGE พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๗
          โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด  จัดพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๗ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นบังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยมี พลอากาศโท ฌเณศ ชลิตภิรัต เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี  เมื่อวันที ๗ เม.ย.๕๙            
Read More...


**สถิติผู้ชมเว็บไซต์**

102651
วันนี้วันนี้4
เมื่อวานเมื่อวาน25
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1
เดือนนี้เดือนนี้2165