โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

                  แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

                 โทรศัพท์ : ธุรการฯ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๒๙๐๙, แผนกการศึกษา โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๒๙๒๕, 

                  แผนกปกครอง โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๖๒๑๗   กรรมวิธีข้อมูล โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๒๙๒๖

Name Position Phone
เรืออากาศโท ภาณุภูวัชร์ พรธรรมสิรีกุล ๐ ๒๕๓๔ ๒๙๒๖ หรือ ๐๘ ๑๗๗๔ ๘๐๒๘
OTS Information Technology เจ้าหน้าที่กรรมวิธีข้อมูล ๐ ๒๕๓๔ ๒๙๒๖
จ่าอากาศเอก ณัฐวัต วีระนนท์ ๐ ๒๕๓๔ ๒๙๒๖
FaLang translation system by Faboba