Just Added

                     รร.นม.ฯ จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และศึกษาดูงาน ของ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๑   ณ รร.การบิน และ พื้นที่ จว.กาญจนบุรี เมื่อวันที่  ๙ - ๑๑ พ.ค.๖๑
  base9 4

Read more: การศึกษาดูงานครั้งที่ ๑

Modified

                     รร.นม.ฯ จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และศึกษาดูงาน ของ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๙  ณ รร.การบิน และ พื้นที่ จว.กาญจนบุรี เมื่อวันที่  ๒ พ.ค.๖๐
  ots79betagro 16

Read more: นทน.นม.รุ่นที่ ๗๙ บฝ.การจัด (2)

         ภาพบรรยากาศการเข้ารับการฝึก แบบฝึกการจัดดำเนินการและการบริหารเวลา ของ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๙  ณ สนามกีฬาจันทรุเบกษา เมื่อวันที่  ๒๔ พ.ค.๖๐
  ots79betagro 16

Read more: นทน.นม.รุ่นที่ ๗๙ บฝ.การจัด

Most Hit

         นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๙ ศึกษาดูงาน ณ ศูนยเรียนรู้วิถีพอเพียง เบนทาโร อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค.๖๐
  ots79betagro 16

Read more: นทน.นม.รุ่นที่ ๗๙ ศึกษาดูงานระยะสั้น

Most Hit
14 

  รร.นม.ฯ จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และศึกษาดูงาน ของ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๙  ณ รร.การบิน และ พื้นที่ จว.กาญจนบุรี เมื่อวันที่  ๒ พ.ค.๖๐

Popular
ots79flag 114 

  รร.นม.ฯ จัดพิธีรับมอบธงประจำรุ่น ของ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๙ เมื่อวันที่  ๒๘ เม.ย.๖๐

Popular
1 

  รร.นม.ฯ จัดพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๙ ณ ห้องบรรยาย รร.นม.ฯ โดยได้รับเกียรติจาก จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่  ๑๘ เม.ย.๖๐

ots78north15 

  นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๘ เดินทางไปศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ เมื่อวันที่  ๖ - ๑๐  มี.ค.๖๐

dannapaots78 81 resize 

  นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๘ เดินทางไปฝึกภาคสนาม ณ สนามฝึกฯ และบริเวณพื้นที่ กองบิน ๒ เมื่อวันที่  ๒๗ ก.พ.  - ๔  มี.ค.๖๐

Most Hit

 


 
  
ots78 jump 45

    นทน.นม รุ่นที่ ๗๘ ฝึกโดดหอสูง ๓๔ ฟุต และลงทางดิ่ง  ณ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน  เพื่อให้ นทน.ได้ฝึกความพร้อมของร่างกาย จิตใจ ฝึกขวัญกำลังใจโดยมี นาวาอากาศเอก ศิรพงศ์  ศรีตุลานุกค์ เป็นผู้อำนวยการฝึก เมื่อวันที ๑๖ ก.พ.๖๐

Popular
ots78gun 16 

  นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๘ ฝึกยิงปืนพก ณ สนามฝึกยิงปืน กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เมื่อ ๗ - ๘ ก.พ.๖๐

Popular
ots78 all 21 

       พลอากาศเอก ทวิเดนศ  อังศุสิงห์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ   ให้เกียรติบรรยายพิเศษ แก่นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหาร ชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๗๘ ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อ ๑๑ ม.ค.๖๐

ots78mtime 38 

   ายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๘  ปฏิบัติการจัดดำเนินการและการบริหารเวลาโดยมี

นาวาอากาศเอก ศิรพงศ์  ศรีตุลานุกค์ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธาน เมื่อ ๑๐ ม.ค.๖๐

teacherday44 

  นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๘  จัดพิธีไหว้ครู ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทห่ารชั้นผู้บังคับหมวด ดยมี

นาวาอากาศเอก ศิรพงศ์  ศรีตุลานุกค์ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธาน เมื่อ ๒๒ ธ.ค.๕๙


 
  
 dsc 0020

 

ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๙๘๔ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันที ๒ ธ.ค.๕๙ 
  
 dsc 0034

 

โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด จัดพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๘ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นบังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยมี พลอากาศโท ฉัตรชัย  บุญญานุรักษ์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที ๓๐ พ.ย.๕๙ 
  
 5

 

โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด จัดพิธีปิดการอบรม หลักสูตรนายทหารประทวน เป็น นายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๔ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นบังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยมี พลอากาศตรี ธนบดี  อุตะมะ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (สายงานบริหาร) เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที ๑๐ พ.ย.๕๙ 
  
 dsc 0042

 

โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ หลักสูตรนายทหารประทวน เป็น นายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๔ ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังวัด นครนายกโดยมี นาวาาอากาศเอก ศิรพงศ์  ศรีตุลานุกค์ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที ๓ - ๔ พ.ย.๕๙ 
  
 1

 

โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด จัดพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน เป็น นายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๓ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นบังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยมี พลอากาศโท ฉัตนรชัย  บุญญานุรักษ์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที ๑๘ ต.ค.๕๙ 
  
 3

 

โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ หลักสูตรนายทหารประทวน เป็น นายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๓ ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังวัด นครนายกโดยมี นาวาาอากาศโท สหัสชัย พวงจินดา รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที ๑๓ ต.ค.๕๙


FaLang translation system by Faboba