โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

                             เบอร์โทรติดต่อ :

                                           - โทรศัพท์ ธุรการ :  ๐ ๒๕๓๔ ๒๙๐๙

                                           - โทรศัพท์ งานกรรมวิธีข้อมูล ฝ่ายบริการการศึกษา   : ๐ ๒๕๓๔ ๒๙๒๖

                           ที่ตั้ง :
                                         ​๑๗๑ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ  ๑๐๒๑๐

                                    แผนที่โดยสังเขป :

     

                                 map1 1