Prev Next

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๘  ณ ห้องบรรยายโรง... Read more

นทน.หลักสูตร นายทหารประทวน เป็น นายทหารสัญญาบัตรรุ่นที่ ๖๒ กระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญา... Read more

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน เป็น นายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๖๒  ณ ห้... Read more

พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๗ ... Read more

ฝึกเดินทางด้วยเท้า นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๗ ... Read more

การทดสอบความเป็นผู้นำ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๗ ... Read more

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๗ ... Read more

กิจกรรมการจัดดำเนินงานและการบริหารเวลา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๗ ... Read more

กิจกรรมรับธง หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๗ ... Read more

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๗ ... Read more

พิธีปิดการอบรม หลักสูตรนายทหารประทวน เป็นนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๖๑ ... Read more

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๖ ... Read more

การทดสอบความเป็นผู้นำ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๖ ... Read more

อบรมและสาธิตการดับเพลิง หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๖ ... Read more

กิจกรรมจัดดำเนินงานและการบริหารเวลา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๖ ... Read more

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๖ ... Read more

ทำประวัติผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร น.ประทวน เป็น น.สัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๙ ... Read more

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน โรค covid - 19   ... Read more

ตรวจประกันและประเมินคุณภาพการศึกษา รร.นม.ยศ.ทอ. ... Read more

 ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.นม.ยศ.ทอ. ฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ... Read more

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๕ ... Read more

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร น.ประทวนเป็น น.สัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๙ ... Read more

พิธีรับธง หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๕  ... Read more

พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๘๔ ... Read more

ศึกษาดูงานภาคเหนือ นายทหารนักเรียนชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๘๔ ... Read more

ฝึกภาคสนาม นายทหารนักเรียนชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๘๔ ... Read more

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๕ ... Read more

พิธีไหว้ครู นายทหารนักเรียนชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๘๔ ... Read more

ฝึกปฏิบัติสังคม (ราตรีดาวเคียงเดือน OTS84) นายทหารนักเรียนชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่... Read more

นายทหารนักเรียนปฏิบัติโครงการจิตอาสา จำนวน ๖ โครงการ ... Read more

บทกลอนวินัยทหาร ๙ ข้อ นทน.มว.๑ หมู่ ๑ นทน.นม.รุ่นที่ ๘๔ ผู้แต่ง ... Read more

อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)  ... Read more

ฝึกการยิงปืนพก นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๘๔ ... Read more

 ปฎิบัติการจัดดำเนินงานและการบริหารเวลา นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๔&n... Read more

 กิจกรรมการทดสอบความเป็นผู้นำของนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๔  ... Read more

 ศึกษาดูงานครั้งที่ ๑ นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๔  ... Read more

พิธีรับธง หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๔   ... Read more

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๔   ... Read more

พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๓   ... Read more

งานกีฬาสัมพันธ์   ( OTS.83 Sport Day ) ... Read more

 ศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ ... Read more

อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)  ... Read more

หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๓ ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ&nbs... Read more

ปฎิบัติกิจกรรม ๖โครงการจิตอาสา พื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง ... Read more

  การฝึกวิชาป้องกันตัว ขั้นพื่้นฐาน ณ ห้องบรรยาย รร.นม.ยศ.ทอ.  ... Read more

การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย จิตอาสา ๙๐๔ ... Read more

กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐ (ต้นรวงผึ้ง) ณ พื้นที่ลานรวมพล รร.นม.ยศ.ทอ.&nbs... Read more

 ซ้อมดับเพลิงและกู้ภัย กรณีเกิดเพลิงไหม้ ณ ลานรวมพล รร.นม.ยศ.ทอ. เมื่อวันพุธท... Read more

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๓  ณ ห้องบรรยายโรง... Read more

                พิธีปิดการศึกษา หลัก... Read more

              นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บ... Read more

              นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บ... Read more

              นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บ... Read more

               นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้... Read more

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
 2. ข่าวบริการกำลังพล ทอ.
 3. ข่าวหน่วยขึ้นตรง ทอ.
 • A20210507
  การประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ครบรอบปีที่ ๖๘
 • A20210507-2
  กองทัพอากาศจัดเที่ยวบินพิเศษ เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปช่วยเหลือชาวอินเดียที่ติดเชื้อ COVID-19
 • A20210505
  พิธีมอบเงินสนับสนับสนุนให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 • A20210430
  กองทัพอากาศจัดพิธีรับมอบเงินสนับสนุน มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ และโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง)
 • A20210430-1
  ผู้บัญชาการทหารอากาศตรวจความพร้อมหน่วยบริการตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)
 • A20210429
  กองทัพอากาศจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ “กองทัพอากาศ ร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤตโลหิตขาดแคลน ช่วยสภากาชาดไทย”
 • A20210427
  ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานลายพระหัตถ์ขอขอบใจและขอเป็นกำลังใจให้ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศ
 • A20210421
  กองทัพอากาศจัดพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง)
 • A20210420
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน "น้ำยาตรวจ PCR COVID-19 " ให้แก่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 • A20210416
  การประชุมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง)
 • D20210507
  รับสมัครข้าราชการกองทัพอากาศ เพื่อสอบคัเลือกเข้าบรรจุในบัญชีรายชื่อพร้อมเรียกปฏิบัติงาน (On Call List) ประจำปี ๒๕๖๕
 • D20210323
  ประชาสัมพันธ์การแต่งกายเนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ และวันกองทัพอากาศ
 • D20210316
  ขอเชิญร่วมสมัครเป็น "ผู้ให้บริการ" ในแอปพลิเคชั่น Mr.Blue
 • D20210312
  โครงการอบรมกีฬาให้กับบุตร หลานข้าราชการ ทอ. และเยาวชนทั่วไปประจำปี ๒๕๖๔
 • D20210216
  ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพอากาศ รับสิทธิพิเศษในการจองพระรูปจำลองและเหรียญพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ
 • D20210204
  เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวและการตรวจประวัติรับราชการ ณ ห้องบริการกำลังพล (ชั้น ๒ กพ.ทอ.)
 • D20210106
  พิธีเปิดโครงการและการประชาสัมพันธ์โครงการจัดสรรที่ดินพร้อมบ้าน รุ่นที่ ๑๕
 • D20201223
  ขยายระยะเวลาการเปิดช่องทาง บก.ทอ.๑ (ขาออก)
 • D20201208
  ขอเชิญสมาชิกสโมสรทหารอากาศชั้นประทวน ร่วมงานประชุมใหญ่และเลี้ยงสังสรรค์สมาชิกสโมสรทหารอากาศชั้นประทวน ประจำปี ๒๕๖๓
 • D20201009
  ประชาสัมพันธ์การแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศขาว ในพระราชพิธีทรงบาเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
 • B20210506
  กองบิน ๗ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต แก้วิกฤตโลหิตขาดแคลน
 • B20210506-2
  กองบิน ๒ ร่วมบริจาคโลหิต แก้วิกฤตโลหิตขาดแคลน
 • B20210505
  กองบิน ๒๓ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต แก้วิกฤตโลหิตขาดแคลน
 • ิB20210501
  เครื่องบินกองทัพอากาศ แอร์บัส 320 กลับถึงไทยแล้ว หลังเสร็จภารกิจการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้อินเดียและนำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตที่ติดเชื้อโควิด-19 กลับมารักษาที่ประเทศไทย
 • B20210430
  เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ รับมอบเงินบริจาค เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์จำเป็นเพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง) และโรงพยาบาลทหารอากาศสีกัน โดยสมาคมสโมสรลูกเสืออากาศร่วมกับสำนักงานพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง และสมาคมชาวพิษณุโลก
 • B20210429
  กองบิน ๔๖ จัดโครงการกองทัพอากาศร่วมใจ บริจาคโลหิต แก้วิกฤตโลหิตขาดแคลน ช่วยสภากาชาดไทย
 • B20210429-2
  โรงเรียนการบินจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • B20210428
  กองบิน ๑ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อแก้วิกฤติโลหิตขาดแคลน
 • B20210428-2
  กองบิน ๔๑ ร่วมบริจาคโลหิต
 • B20210428-3
  กองบิน ๕๖ ร่วมบริจาคโลหิต แก้วิกฤต COVID-19
thzh-CNen
ผอ.รร.นม.
วันนี้วันนี้8
เมื่อวานเมื่อวาน69
เดือนนี้เดือนนี้257
เข้าชมแล้วเข้าชมแล้ว264297