นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๘๑ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.ปทุมธานี และ วัดไชยวัฒนาราม จ.อยุธยา เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค.๖๑

S 8045320167489

 S 8045319909111  S 8045320114865 S 8045319811920