ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

 

      

  

ประวัติการจัดตั้ง "โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด"

      กองทัพอากาศได้พัฒนาขีดความสามารถของกำลังพล โดยเฉพาะนายทหารประทวนที่มีความรู้ความชำนาญ มีประสบการณ์ในการทำงาน โดยเปิดสอบคัดเลือกและอบรมเพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

การอบรมนี้เรียกว่า “การอบรมพันจ่าอากาศเป็นนายทหารสัญญาบัตร” เริ่มดำเนินการ เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๑ โดยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นผู้ดำเนินการ

  

     

       

     พ.ศ.๒๔๙๕ มีการเปิดการอบรม “พิเศษ” โดยรับจากข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตรจากส่วนราชการต่างๆ ในกองทัพอากาศเข้ารับการอบรมเป็นนายทหารสัญญาบัตร

     พ.ศ.๒๕๐๖ กองทัพอากาศ ออกคำสั่งให้ใช้อัตรากองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๐๖ หลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด จึงถือกำเนิดขึ้น โดยอยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนนายทหารอากาศ ซึ่งเป็น นขต.ยศ.ทอ. ตามอัตรา ทอ.๒๕๐๖ โดยใช้ชื่อหลักสูตรว่า“หลักสูตร รร.ผบ.หมวด”และถือว่าวันที่ ๑๒ พ.ย.ของทุกปี เป็นวันสถาปนา รร.นม.ยศ.ทอ.

     พ.ศ.๒๕๑๗ ได้มีการแก้ไขอัตรากองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๐๖ ทำให้หลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด แบ่งออกเป็น ๒ หลักสูตร

                          - หลักสูตร นม.๑ อบรมพันจ่าอากาศเอก ที่ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นนายทหารสัญญาบัตร

                          - หลักสูตร นม.๒ อบรมข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร เป็นนายทหารสัญญาบัตร

     พ.ศ.๒๕๒๗ เพิ่มหลักสูตร พันจ่าอากาศเอกเกษียณอายุ ระยะเวลาการฝึกศึกษาอบรม ๑ สัปดาห์

     พ.ศ.๒๕๒๙ เพิ่มหลักสูตร ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕ ระยะเวลาการฝึกศึกษาอบรม ๑ สัปดาห์

     พ.ศ.๒๕๓๑ เพิ่มหลักสูตร นม.๓ อบรมให้กับนายทหารสัญญาบัตรระดับผู้บังคับหมวด ที่ไม่ได้ผ่านการศึกษาหลักสูตร นม.๑ หรือ นม.๒

     พ.ศ.๒๕๓๙ มีการปรับอัตรากองทัพอากาศใหม่ จาก อัตรากองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๐๖ เป็นอัตรากองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๓๙  โดยโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดเป็นหน่วยขึ้นตรงกับ กองการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ

     พ.ศ.๒๕๔๐ เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในส่วนการฝึกศึกษา จึงมีการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดใหม่ โดยรวม หลักสูตร นม.๑, นม.๒ และ นม.๓ เข้าไว้ด้วยกันโดยใช้ชื่อว่า “หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด” และเปลี่ยนชื่อหลักสูตร “พันจ่าอากาศเอกเกษียณอายุ” เป็นหลักสูตร “นายทหารประทวน เป็น นายทหารสัญญาบัตร”

     พ.ศ.๒๕๕๒ มีการปรับโครงสร้าง ทอ.ใหม่  ให้โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด เป็นหน่วยขึ้นตรงกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ