วิสัยทัศน์  

                             

                 “สถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรระดับผู้บังคับหมวด ให้มีความรู้ในการเป็นทหารอาชีพ และมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ”

 

                                                                        ภารกิจ 

 

          โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด มีหน้าที่ให้การศึกษาและฝึกอบรมบุคคล ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือก ให้เลื่อนฐานะ หรือบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตรในระดับยุทธวิธี

                การนำหน่วย และการบังคับบัญชาสำหรับการปฏิบัติงานในระดับผู้บังคับหมวด มีผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

  

                                                                                 vision