นายทหารนักเรียนหลักสูตร นายทหารประทวน เป็น นายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๗   เข้ารับการฝึกความเป็นผู้นำและการเป็นทำงานเป็นหมู่คณะ ณ พื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ ต.ค.๖๑ 

 

DSC 0071copy

 DSC 0196cop  DSC 0335cop DSC 0877cop