ศึกษาดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

        นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๓ ศึกษาดุงานภูมิประเทศพื้นตั้งกองบิน  ๑ และ กองบิน ๒๓ ระหว่าง วันที่ ๕ - ๙ ส.ค.๖๒  

 

ud2

                     ud3    ud6