ศึกษาดูงานครั้งที่ ๑ นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๔  

 

     นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๔ ศึกษาดูงานและปฎิบัติกิจกรรมกลุ่ม ณ พื้นที่ จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๘ ต.ค.๖๒ 

 

Get20

 

 Get25  Get31 Get69
Get176 Get373 Get390
Get409 Get509 Get492