บทกลอนวินัยทหาร ๙ ข้อ

 

        บทกลอนวินัยทหาร ๙ ข้อ แต่งโดย นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๔ หมวดที่ ๑ หมู่ที่ ๑

 

     
  vinai800