อบรมและสาธิตการดับเพลิง นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๖ 

 

    เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ชย.ทอ. อบรมและสาธิตการดับเพลิง แก่ นทน. หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๖  ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง เมื่อวันพุธที่ ๒๒ ก.ค.๖๓

 

 

05

 

04

 

02

 

08

 

10

 

18

 

19

 

37

 

38

 

42

 

46

 

32