นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๐ ทดสอบความเป็นผู้นำ 

 

  นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๐ ทดสอบความเป็นผู้นำ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 

   1.1

 

 

   2.2 

   3.3 

   4.4 

 

   5.5

 

 

    6.6

 

   7.7 

   8.8

 

   9.9