นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๑ ทดสอบความเป็นผู้นำ 

 

  นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๑ ทดสอบความเป็นผู้นำ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ 

 

   2

 

 

   3 

   4 

   5 

 

   6

 

 

    7

 

   8 

   9

 

   10