นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๒   กิจกรรมการจัดดำเนินงานและการบริหารเวลา 

 

  นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๒  กิจกรรมการจัดดำเนินงานและการบริหารเวลา เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

 

                     

   1.1

 

 

   2 

   3 

        

   4 

 

   5

 

 

    6

 

 

   7 

   8

 

   9