พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๓

 

  พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๓ โดยมีพลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธาน  เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

 

        

   1

 

 

   2 

   3 

 

   4 

 

   5

 

 

    6