นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๓ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

 

  นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๓ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เมื่อวันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

 

                     

   2

 

 

   3 

   4 

        

   5 

 

   6

 

 

   7

 

 

   8 

   9

 

   10