นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๓ กิจกรรมการจัดดำเนินงานและการบริหารเวลา

 

  นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๓ กิจกรรมการจัดดำเนินงานและการบริหารเวลา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

 

                     

   1

 

 

   2 

   3 

        

   4 

 

   5

 

 

   6

 

 

   7 

   8

 

   9