พิธีเปิดการอบรม หลักสูตร น.ประทวน เป็น น.สัญญาบัตร รุ่นที่ ๖๕

 

             พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการบอรม หลักสูตร นายทหารประทวน เป็น นายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๖๕

  “เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา มีความเข้าใจพื้นฐานสำหรับผู้บังคับบัญชา และมีทักษะการเป็นผู้นำทางทหาร มีบุคลิภาพเหมาะสมกับการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยเจตคติที่ดีต่อทหารอาชีพต่อไป”

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

            

   openNTC6517

 

 

   openNTC6558 

   openNTC6555 

   

   openNTC6546 

 

   openNTC6540

 

 

    openNTC6557

 

   

   oNTC65 

   openNTC6541

 

   openNTC6562