พิธีปิดการศึกษาหลักสูตร นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๓

 

          พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธาน ในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๓ 

 “เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา มีภาคภูมิใจความเป็นทหารอากาศ การเป็นทหารอาชีพ พร้อมเป็นผู้นำ และผู้บังคับบัญชาที่ทันสมัยต่อเทคโนโลยี มีบุคลิกภาพทางทหาร พร้อมเป็นนายทหารสัญญาบัตรระดับเรืออากาศที่มีประสิทธิภาพของกองทัพอากาศ ต่อไป”

       เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

 

        

   closeOTS9312

 

 

   closeOTS9311 

   closeOTS9313 

 

   closeOTS9301 

 

   closeOTS9303

 

 

    closeOTS9302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

closeOTS9306 closeOTS9307 closeOTS9308
  closeOTS9309 closeOTS9310 closeOTS9305