พิธีปิดการอบรม หลักสูตร น.ประทวน เป็น น.สัญญาบัตร รุ่นที่ ๖๕

 

             พลอากาศตรี ธัชชัย อัจฉริยาการุณ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธาน ในพิธีปิดการบอรม หลักสูตร นายทหารประทวน เป็น นายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๖๕

  “เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา มีความเข้าใจพื้นฐานสำหรับผู้บังคับบัญชา และมีทักษะการเป็นผู้นำทางทหาร มีบุคลิภาพเหมาะสมกับการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยเจตคติที่ดีต่อทหารอาชีพต่อไป”

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

            

   closeNTC6501

 

 

   closeNTC6502 

   closeNTC6503 

   

   closeNTC6509 

 

   closeNTC6505

 

 

    closeNTC6506

 

   

   closeNTC6507 

   closeNTC6508

 

   closeNTC6510

 

    closeNTC6511 closeNTC6512

closeNTC6514