Prev Next

 ปฎิบัติการจัดดำเนินงานและการบริหารเวลา นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๔  ... Read more

 ศึกษาดูงานครั้งที่ ๑ นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๔  ... Read more

พิธีรับธง หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๔   ... Read more

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๔   ... Read more

พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๓   ... Read more

งานกีฬาสัมพันธ์   ( OTS.83 Sport Day ) ... Read more

 ศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ ... Read more

อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)  ... Read more

หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๓ ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ  ... Read more

ปฎิบัติกิจกรรม ๖โครงการจิตอาสา พื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง ... Read more

  การฝึกวิชาป้องกันตัว ขั้นพื่้นฐาน ณ ห้องบรรยาย รร.นม.ยศ.ทอ.      ... Read more

การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย จิตอาสา ๙๐๔ ... Read more

กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐ (ต้นรวงผึ้ง) ณ พื้นที่ลานรวมพล รร.นม.ยศ.ทอ.  ... Read more

 ซ้อมดับเพลิงและกู้ภัย กรณีเกิดเพลิงไหม้ ณ ลานรวมพล รร.นม.ยศ.ทอ. เมื่อวันพุธที่ ๑๕ พ.ค.๖๒   ... Read more

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๓  ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด ... Read more

                พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด ร... Read more

              นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๒ ฝึกเดินทา... Read more

              นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๒ ทดสอบความ... Read more

              นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๒ ศึกษาดูงา... Read more

               นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๒ ประกอบพิ... Read more

               ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.นม.ยศ.ทอ. ฝึกทบทวน... Read more

               ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.นม.ยศ.ทอ. ซ้อมดับเ... Read more

               นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๒ ศึกษาดูง... Read more

                พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด ... Read more

               นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๒ กระทำพิธ... Read more

              วิดีทัศน์ นิรภัยภาคพื้น รร.นม.ยศ.ทอ. เพื่อส่งเสริมให้ข้าร... Read more

               นทน.หลักสูตร นปส.รุ่นที่ ๕๘ กระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม... Read more

                Big Cleaning Day   รร.นม.ยศ.ทอ.จัดกิจกรร... Read more

                พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน เป็น นายทหาร... Read more

               นายทหารนักเรียนหลักสูตร นายทหารประทวน เป็น นายทหารสัญญาบ... Read more

                นาวาอากาศเอก ธันยวัต ชุูส่งแสง   เข้าพิธ... Read more

                นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดรุ่... Read more

                นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดรุ่... Read more

                นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดรุ่... Read more

         พิธีีีไหว้ครู หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๘๑ ณ ห้องบรรยาย รร.นม.ย... Read more

               พิธีีีรับมอบธง หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๘... Read more

                     รร.นม.ฯ จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ... Read more

                     รร.นม.ฯ จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ... Read more

         ภาพบรรยากาศการเข้ารับการฝึก แบบฝึกการจัดดำเนินการและการบริหารเวลา ของ นทน.หลั... Read more

    รร.นม.ฯ จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และศึกษาดูงาน ของ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นท... Read more

         นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๙ ศึกษาดูงาน ณ ศูนยเรียนรู้วิถี... Read more

    รร.นม.ฯ จัดพิธีรับมอบธงประจำรุ่น ของ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๙ เมื่อว... Read more

    รร.นม.ฯ จัดพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๙ ณ ห้องบรรยาย ร... Read more

    นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๘ เดินทางไปศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ ... Read more

    นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๘ เดินทางไปฝึกภาคสนาม ณ สนามฝึกฯ และบริ... Read more

    นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๘ ฝึกยิงปืนพก ณ สนามฝึกยิงปืน กรมสรรพาว... Read more

           นทน.นม รุ่นที่ ๗๘ ฝึกโดดหอสูง ๓๔ ฟุต และลงทางดิ่ง  ณ ศ... Read more

         พลอากาศเอก ทวิเดนศ  อังศุสิงห์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ   ให้เกียรติ... Read more

     นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๘  ปฏิบัติการจัดดำเนินการและ... Read more

    นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๘  จัดพิธีไหว้ครู ณ ห้องบรรยาย โรง... Read more

         ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด... Read more

         โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด จัดพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทห... Read more

         โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด จัดพิธีปิดการอบรม หลักสูตรนายทหาร... Read more

         โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ หลักสูตรน... Read more

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
 2. ข่าวบริการกำลังพล ทอ.
 3. ข่าวหน่วยขึ้นตรง ทอ.
 • A20191112
  พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 • A20191112-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ และนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๒๑
 • A20191111
  ประเพณีลอยกระทงกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๒
 • A20191111-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เยือนกองทัพอากาศมาเลเซียอย่างเป็นทางการ
 • A20191111-3
  ผู้บัญชาการทหารอากาศบันทึกเทปให้สัมภาษณ์รายการรักเมืองไทย
 • A20191108
  การประชุมคณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
 • A20191107
  ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งให้กําลังใจแก่ผู้เข้ารับการบําบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อ “คืนคนดีกลับสู่สังคม”
 • A20191107-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ และนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๔
 • A20191107-3
  พิธีทอดกฐินสามัคคีกองทัพอากาศ ณ วัดลาดสนุ่น
 • A20191107-4
  สมาคมแม่บ้านทหารอากาศรับมอบสิ่งของและเงินสนับสนุนการออกร้านในงานกาชาด ประจําปี ๒๕๖๒
 • A20191106
  ผู้บัญชาการทหารอากาศรับเยี่ยมคารวะจากเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็ก
 • A20191106-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีรับมอบผ้าห่มกันหนาว
 • D20191107
  กรมข่าวทหารอากาศ จะเปิดรับสมัครนายทหารประทวนชาย สังกัด กองทัพอากาศ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 • D20191029
  กรมสวัสดิการทหารอากาศ เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๖๓ (รุ่นที่๑/๖๓)
 • D20190722
  พิธีเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๒
 • D20190815
  เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการชั้นประทวนชาย สังกัดกองทัพอากาศ ไปปฏิบัติหน้าที่เสมียนสํานักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย/สตอกโฮล์ม
 • D20190711
  ขอเชิญร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
 • D20190617
  สโมสรทหารอากาศ ขอเชิญสมาชิกสโมสรชั้นสัญญาบัตร ดอนเมือง ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจําปี ๒๕๖๒
 • D20190514
  ขอเชิญข้าราชการทหารอากาศและครอบครัว ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
 • D20190315
  รับสมัครบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพอากาศ เข้ารับการอบรมกีฬาภาคฤดูร้อน
 • D20190314
  เปิดรับสมัครข้าราชการกองทัพอากาศเข้ารับการอบรมหลักสูตรการเจรจาต่อรองด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ชั้นสูง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 • D20190307
  "ราตรียูงทอง" ปี ๖๒
 • D20190212
  ขอเชิญสมาชิกสโมสรทหารอากาศ และครอบครัว ร่วมกิจกรรมเต้นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ทุกวันพฤหัสบดี
 • D20190211
  สโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร จัดทัศนศึกษาประจําปี ๒๕๖๒
 • B20191113
  พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๕
 • B20191112
  การประชุมสัมมนาสายวิทยาการอากาศโยธิน ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๓
 • B20191112-2
  ตรวจติดตามความก้าวหน้าเร่งรัดงานก่อสร้างโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (แห่งใหม่)
 • B20191109
  แนะแนวการศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
 • B20191108
  พิธีปิดการประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย (FPC) ของการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐
 • B20191108-2
  วันคล้ายวันสถาปนากรมแพทย์ทหารอากาศ ครบ ๗๑ ปี
 • B20191107
  พิธีเปิดหลักสูตรเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
 • B20191104
  พิธีเปิดการประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย (FPC) ของการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐
 • B20191030
  แถลงข่าวการจัดงานกาชาดประจําปี ๒๕๖๒
 • B20191030-2
  พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนักบินเฮลิคอปเตอร์ขั้นต้น
 • B20191029
  พิธีเปิดหลักสูตรเจ้าหน้าที่ข่าวกรองทางอากาศ รุ่นที่ ๔๖
 • B20191029-2
  คณะ Australian Defence Force Academy เยี่ยมชมกิจการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
thzh-CNen
ผอ.รร.นม.
วันนี้วันนี้83
เมื่อวานเมื่อวาน60
เดือนนี้เดือนนี้999
เข้าชมแล้วเข้าชมแล้ว227033