1. ประชาสัมพันธ์ รร.นม.ยศ.ทอ.
 2. ปฏิทินการศึกษา รร.นม.ยศ.ทอ.
Prev Next

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๖ ... Read more

การทดสอบความเป็นผู้นำ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๖ ... Read more

อบรมและสาธิตการดับเพลิง หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๖ ... Read more

กิจกรรมจัดดำเนินงานและการบริหารเวลา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๖ ... Read more

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๖ ... Read more

ทำประวัติผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร น.ประทวน เป็น น.สัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๙ ... Read more

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน โรค covid - 19   ... Read more

ตรวจประกันและประเมินคุณภาพการศึกษา รร.นม.ยศ.ทอ. ... Read more

 ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.นม.ยศ.ทอ. ฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ... Read more

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๕ ... Read more

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร น.ประทวนเป็น น.สัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๙ ... Read more

พิธีรับธง หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๕  ... Read more

พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๘๔ ... Read more

ศึกษาดูงานภาคเหนือ นายทหารนักเรียนชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๘๔ ... Read more

ฝึกภาคสนาม นายทหารนักเรียนชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๘๔ ... Read more

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๕ ... Read more

พิธีไหว้ครู นายทหารนักเรียนชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๘๔ ... Read more

ฝึกปฏิบัติสังคม (ราตรีดาวเคียงเดือน OTS84) นายทหารนักเรียนชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๘๔ ... Read more

นายทหารนักเรียนปฏิบัติโครงการจิตอาสา จำนวน ๖ โครงการ ... Read more

บทกลอนวินัยทหาร ๙ ข้อ นทน.มว.๑ หมู่ ๑ นทน.นม.รุ่นที่ ๘๔ ผู้แต่ง ... Read more

อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)  ... Read more

ฝึกการยิงปืนพก นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๘๔ ... Read more

 ปฎิบัติการจัดดำเนินงานและการบริหารเวลา นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๔  ... Read more

 กิจกรรมการทดสอบความเป็นผู้นำของนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๔  ... Read more

 ศึกษาดูงานครั้งที่ ๑ นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๔  ... Read more

พิธีรับธง หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๔   ... Read more

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๔   ... Read more

พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๓   ... Read more

งานกีฬาสัมพันธ์   ( OTS.83 Sport Day ) ... Read more

 ศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ ... Read more

อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)  ... Read more

หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๓ ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ  ... Read more

ปฎิบัติกิจกรรม ๖โครงการจิตอาสา พื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง ... Read more

  การฝึกวิชาป้องกันตัว ขั้นพื่้นฐาน ณ ห้องบรรยาย รร.นม.ยศ.ทอ.      ... Read more

การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย จิตอาสา ๙๐๔ ... Read more

กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐ (ต้นรวงผึ้ง) ณ พื้นที่ลานรวมพล รร.นม.ยศ.ทอ.  ... Read more

 ซ้อมดับเพลิงและกู้ภัย กรณีเกิดเพลิงไหม้ ณ ลานรวมพล รร.นม.ยศ.ทอ. เมื่อวันพุธที่ ๑๕ พ.ค.๖๒   ... Read more

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๓  ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด ... Read more

                พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด ร... Read more

              นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๒ ฝึกเดินทา... Read more

              นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๒ ทดสอบความ... Read more

              นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๒ ศึกษาดูงา... Read more

               นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๒ ประกอบพิ... Read more

               ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.นม.ยศ.ทอ. ฝึกทบทวน... Read more

               ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.นม.ยศ.ทอ. ซ้อมดับเ... Read more

               นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๒ ศึกษาดูง... Read more

                พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด ... Read more

               นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๒ กระทำพิธ... Read more

              วิดีทัศน์ นิรภัยภาคพื้น รร.นม.ยศ.ทอ. เพื่อส่งเสริมให้ข้าร... Read more

               นทน.หลักสูตร นปส.รุ่นที่ ๕๘ กระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม... Read more

                Big Cleaning Day   รร.นม.ยศ.ทอ.จัดกิจกรร... Read more

                พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน เป็น นายทหาร... Read more

               นายทหารนักเรียนหลักสูตร นายทหารประทวน เป็น นายทหารสัญญาบ... Read more

                นาวาอากาศเอก ธันยวัต ชุูส่งแสง   เข้าพิธ... Read more

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
 2. ข่าวบริการกำลังพล ทอ.
 3. ข่าวหน่วยขึ้นตรง ทอ.
 • A20200918-3
  ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐเกาหลี/กรุงเทพฯ
 • A20200922
  ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ รับเยี่ยมคำนับ ผู้ช่วยทูตทหาร​อากาศสหรัฐฯ/กรุงเทพฯ
 • A20200922-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบความช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ดอนเมือง ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร​
 • A20200921
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ​ ประธานในพิธีเกษียณอายุราช ประจำปี ๒๕๖๓
 • A20200918
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และพบปะพูดคุยกับนกัเรียนจ่าอากาศ
 • A20200918-2
  พิธีเปิดการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ประจำปี ๒๕๖๓ (SAREX 2020)
 • A20200918-4
  ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยทูตทหารฝรั่งเศส/กรุงเทพฯ
 • A20200917
  ผู้​บัญชาการ​ทหารอากาศ​ บรรยายพิเศษ​ "พี่ต้นแบบ​ สอนน้องต้นกล้า"
 • A20200917-2
  พิธีปลดประจําการเครื่องบินฝิกแบบที่ ๑๖ (CT-4A) ของฝูงบิน ๖๐๔ กองบิน ๖
 • A20200916
  การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกับกองทัพอากาศ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการแพทย์
 • D20200820
  ขอแจ้งบริการนัดหมายออนไลน์ สำหรับกำลังพลผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นกองทัพอากาศ ในการตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจร่างกายตามภารกิจต่าง ๆ
 • D20200724
  การแต่งกายเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • D20200630
  ​กรมสวัสดิการทหารอากาศ เปิดรับสมัครฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ ๒/๖๓​ ประจำปี ๒๕๖๓
 • D20200630-2
  กิจกรรมประกวดการปลูกต้นไม้และไม้ดอกไม้ประดับสถานที่ราชการขอกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓
 • D20200629
  การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ ของสมาชิกสวัสดิการทหารอากาศ
 • D20200611
  กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ นายทหารประจำ สน.ผชท.ทหาร ไทย/สตอกโฮล์ม และปฏิบัติหน้าที่ นตต.ทอ.ประจำ Försvarets Materielverk (FMV)
 • D20200505
  แนวทางปฏิบัติห้วง COVID-19 "ห้องตัดผม"
 • D20200401
  การปฏิบัติของข้าราชการกองทัพอากาศ เมื่อมีความเสี่ยง COVID-19
 • D20200330
  ช่องทางรับยาพิเศษ สำหรับข้าราชการกองทัพอากาศ
 • D20200310
  คำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๑๒/๖๓ เรื่อง แก้ไขคำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๖๔/๖๑ (ครั้งที่ ๑) ลง ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
 • B20200917
  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๓ เตรียมความพร้อมรับมือพายุโนอึล
 • B20200916
  พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบิน ชั้นมัธยมของศิษย์การบิน รุ่น น.๑๔๖ – ๖๓ – ๑
 • B20200915
  พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ พื้นที่คลองบ้านใหม่
 • B20200915-2
  พิธีส่งมอบเครื่องกรองน้ำโดยใช้แผงโซล่าเซลล์
 • B20200915-3
  พิธีส่งมอบเครื่องกรองน้ำโดยใช้แผงโซล่าเซลล์ และพิธีมอบอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 • B20200915-4
  กองบิน ๑ จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
 • B20200911
  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๒๑ ออกให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง
 • B20200910
  กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้หลักสูตรจิตอาสาให้กับข้าราชการที่บรรจุรับราชใหม่ และทหารกองประจำการ
 • B20200910-2
  กองบิน ๕ ออกช่วยเหลือประชาชนเกิดเหตุอัคคีภัย
 • B20200909
  หน่วยมิตรประชากองบิน ๗ ออกให้บริการพี่น้องประชาชน
thzh-CNen
ผอ.รร.นม.
วันนี้วันนี้140
เมื่อวานเมื่อวาน150
เดือนนี้เดือนนี้1307
เข้าชมแล้วเข้าชมแล้ว248722