1. ประชาสัมพันธ์ รร.นม.ยศ.ทอ.
 2. ปฏิทินการศึกษา รร.นม.ยศ.ทอ.
 3. ปฏิทินการตัดผม
Prev Next

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน โรค covid - 19   ... Read more

ตรวจประกันและประเมินคุณภาพการศึกษา รร.นม.ยศ.ทอ. ... Read more

พิธีรับธง หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๕  ... Read more

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๕ ... Read more

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๕ ... Read more

 ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.นม.ยศ.ทอ. ฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ... Read more

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร น.ประทวนเป็น น.สัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๙ ... Read more

พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๘๔ ... Read more

ศึกษาดูงานภาคเหนือ นายทหารนักเรียนชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๘๔ ... Read more

ฝึกภาคสนาม นายทหารนักเรียนชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๘๔ ... Read more

ฝึกปฏิบัติสังคม (ราตรีดาวเคียงเดือน OTS84) นายทหารนักเรียนชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๘๔ ... Read more

พิธีไหว้ครู นายทหารนักเรียนชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๘๔ ... Read more

นายทหารนักเรียนปฏิบัติโครงการจิตอาสา จำนวน ๖ โครงการ ... Read more

บทกลอนวินัยทหาร ๙ ข้อ นทน.มว.๑ หมู่ ๑ นทน.นม.รุ่นที่ ๘๔ ผู้แต่ง ... Read more

อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)  ... Read more

ฝึกการยิงปืนพก นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๘๔ ... Read more

ทำประวัติผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร น.ประทวน เป็น น.สัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๙ ... Read more

 กิจกรรมการทดสอบความเป็นผู้นำของนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๔  ... Read more

 ปฎิบัติการจัดดำเนินงานและการบริหารเวลา นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๔  ... Read more

 ศึกษาดูงานครั้งที่ ๑ นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๔  ... Read more

พิธีรับธง หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๔   ... Read more

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๔   ... Read more

พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๓   ... Read more

งานกีฬาสัมพันธ์   ( OTS.83 Sport Day ) ... Read more

 ศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ ... Read more

อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)  ... Read more

หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๓ ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ  ... Read more

ปฎิบัติกิจกรรม ๖โครงการจิตอาสา พื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง ... Read more

  การฝึกวิชาป้องกันตัว ขั้นพื่้นฐาน ณ ห้องบรรยาย รร.นม.ยศ.ทอ.      ... Read more

การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย จิตอาสา ๙๐๔ ... Read more

กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐ (ต้นรวงผึ้ง) ณ พื้นที่ลานรวมพล รร.นม.ยศ.ทอ.  ... Read more

 ซ้อมดับเพลิงและกู้ภัย กรณีเกิดเพลิงไหม้ ณ ลานรวมพล รร.นม.ยศ.ทอ. เมื่อวันพุธที่ ๑๕ พ.ค.๖๒   ... Read more

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๓  ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด ... Read more

                พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด ร... Read more

              นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๒ ฝึกเดินทา... Read more

              นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๒ ทดสอบความ... Read more

              นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๒ ศึกษาดูงา... Read more

               นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๒ ประกอบพิ... Read more

               ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.นม.ยศ.ทอ. ฝึกทบทวน... Read more

               ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.นม.ยศ.ทอ. ซ้อมดับเ... Read more

               นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๒ ศึกษาดูง... Read more

                พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด ... Read more

               นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๒ กระทำพิธ... Read more

              วิดีทัศน์ นิรภัยภาคพื้น รร.นม.ยศ.ทอ. เพื่อส่งเสริมให้ข้าร... Read more

               นทน.หลักสูตร นปส.รุ่นที่ ๕๘ กระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม... Read more

                Big Cleaning Day   รร.นม.ยศ.ทอ.จัดกิจกรร... Read more

                พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน เป็น นายทหาร... Read more

               นายทหารนักเรียนหลักสูตร นายทหารประทวน เป็น นายทหารสัญญาบ... Read more

                นาวาอากาศเอก ธันยวัต ชุูส่งแสง   เข้าพิธ... Read more

                นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดรุ่... Read more

                นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดรุ่... Read more

                นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดรุ่... Read more

         พิธีีีไหว้ครู หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๘๑ ณ ห้องบรรยาย รร.นม.ย... Read more

               พิธีีีรับมอบธง หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๘... Read more

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
 2. ข่าวบริการกำลังพล ทอ.
 3. ข่าวหน่วยขึ้นตรง ทอ.
 • A20200527
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์สารคดีเทิดพระเกียรติ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ ชุด "๑๐๐ ปีทิวงคต พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ"
 • A20200522
  เสนาธิการทหารอากาศ รับมอบหน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • A20200522-2
  รองเสนาธิการทหารอากาศ ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ณ ที่ตั้งอำเภอมวกเหล็ก และพบปะหารือผู้แทนส่วนราชการอำเภอมวกเหล็ก
 • A20200521
  ทัพฟ้ามาประชิด ช่วยธุรกิจเพื่อสังคม (AIR OPERATION FOR SOCIAL ENTERPRISE) ขนข้าว แลกปลา เปลี่ยนสินค้าเกษตร
 • A20200521-2
  พิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติผู้ทําคุณประโยชน์แก่กองทัพอากาศ
 • A20200520
  กองทัพอากาศ, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ร่วมมือกันผลักดันอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยานในประเทศ
 • A20200520-2
  ทัพฟ้ามาประชิด ช่วยธุรกิจเพื่อสังคม (AIR OPERATION FOR SOCIAL ENTERPRISE)
 • A20200520-3
  พิธีบวงสรวง “โครงการบริหารจัดการน้ำต้นแบบของกองทัพอากาศ ณ กองบิน ๒”
 • A20200519
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมบันทึกเทปอาเศียรวาท เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 • A20200518
  ประชุมหารือโครงการตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • A20200514
  การประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ (พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ) ครั้งที่ ๒/๖๓
 • A20200512
  พิธีรับมอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์จากกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • D20200505
  แนวทางปฏิบัติห้วง COVID-19 "ห้องตัดผม"
 • D20200401
  การปฏิบัติของข้าราชการกองทัพอากาศ เมื่อมีความเสี่ยง COVID-19
 • D20200330
  ช่องทางรับยาพิเศษ สำหรับข้าราชการกองทัพอากาศ
 • D20200310
  คำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๑๒/๖๓ เรื่อง แก้ไขคำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๖๔/๖๑ (ครั้งที่ ๑) ลง ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
 • D20200217
  โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพอากาศ
 • D20200213
  กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ของดการให้การบริการตรวจสุขภาพทุกประเภท เนื่องจากติดภารกิจการตรวจร่างกายคัดเลือก ตามวันดังต่อไปนี้
 • D20200204
  สโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร ดอนเมือง ขอเชิญข้าราชการ ทอ.และครอบครัว ออกกำลังกายโยคะพื้นฐาน เพื่อสุขภาพ
 • D20200131
  แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง ย้ายห้องถ่ายรูปบุคคล กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
 • D20200122
  การรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวน เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โควตานายทหารประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 • D20191216
  สโมสรทหารอากาศ ขอเชิญสมาชิกชั้นสัญญาบัตร ประชุมใหญ่และเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี ๒๕๖๒
 • D20191107
  กรมข่าวทหารอากาศ จะเปิดรับสมัครนายทหารประทวนชาย สังกัด กองทัพอากาศ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 • D20191029
  กรมสวัสดิการทหารอากาศ เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๖๓ (รุ่นที่๑/๖๓)
 • B20200527
  พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบินชั้นมัธยมของศิษย์การบิน รุ่น น.๑๔๕–๖๒–๒
 • B20200525
  ตรวจสอบมาตรฐานการบินและประเมินค่าหน่วยบิน ฝูงบินสังกัด กองบิน ๔
 • B20200522
  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง
 • B20200522-2
  เจ้ากรมช่างอากาศ บรรยายพิเศษและทบทวนการทำ Aircraft Reliability Programs ให้แก่ข้าราชการช่างอากาศ (AEROMAN) ณ กองบิน ๕
 • B20200521
  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๒๓ ออกให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยแล้ง
 • B20200515
  กองบิน ๒๓ จัดตั้ง "ตู้ปันสุข" แบ่งปันผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19
 • B20200430
  พิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของทหารกองประจำการ
 • B20200414
  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒ ออกช่วยเหลือราษฎรณ์ในพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ
 • B20200413
  กองบิน ๔๑ รับมอบเครื่องป้องกันการตรวจคัดกรองโรคและอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • B20200412
  ศูนย์บรรเทาสาธารภัย กองบิน ๔๑ ระงับเหตุเพลิงไหม้
 • B20200410
  กองบิน ๕๖ ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันกองทัพอากาศ
 • B20200409
  ​โรงเรียนการบินจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓
thzh-CNen
ผอ.รร.นม.
วันนี้วันนี้5
เมื่อวานเมื่อวาน28
เดือนนี้เดือนนี้5
เข้าชมแล้วเข้าชมแล้ว242080